Instrukcja do pobrania w języku polskim ( plik PDF )       

   

  ANSUL®   R-102     Instrukcja

 

     System,  który  został  zainstalowany  w  okapie  wentylacyjnym  w  Państwa Firmie  nad  linią  urządzeń  gastronomicznych  jest  systemem  opracowanym  i  zbudowanym  w oparciu  o  założenia  projektowe oraz  elementy  firmy  ANSUL.

     W  świetle  obowiązujących  przepisów,  i  zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z  dnia 22 kwietnia 1998r.  w  sprawie  wyrobów  służących  do ochrony przeciwpożarowej  system ten  nie musi  posiadać certyfikatu  zgodności. Ponadto  należy  pamiętać,  że  system  ANSUL  należy  traktować  jako  system  wspomagający  działanie  systemu  głównego  dla  danego  obiektu  którym  może  być  system  tryskaczowy,  gazowy  lub  inny

Zgodnie  z  wytycznymi  NFPA  a  w  Polsce PIP czy CNBOP pracownicy, którzy  obsługują  urządzenia  powinni  zostać  przeszkoleni  w  zakresie  BHP  oraz ochrony  ppoż.  w  tym  obsługi  systemu ANSUL.

Poniższa instrukcja  obsługi  ma  za  zadanie pomóc  w  zrozumieniu:

1    .      Zasady  działania  systemu

2    .      Odpowiedniej  jego  obsługi

3    .      Czynności  jakie  należy  wykonać  w  razie  pożaru.

 

Instrukcja  została  przygotowana  tak,  aby  użytkownik  po  zapoznaniu  się  z  nią,  wiedział  jak

ten  system  pracuje,  i  co  należy  robić  w  razie  pożaru.

 

ROLA  OBSŁUGI  W  BEZPIECZNEJ   EKSPLOATACJI   URZĄDZEŃ

     System  p.poż  ANSUL  został  zaprojektowany  specjalnie  dla  ochrony urządzeń  kuchennych, i  gastronomicznych.  których  eksploatacja  zagrożona  jest  ryzykiem  powstania  pożaru.

Wszystkie  elementy  systemu  zostały  wyprodukowane zgodnie  z  obowiązującymi  standardami i

normami  obowiązującymi  w  UE.  Elementy  systemu  posiadają  również  certyfikat  CE.

Jeżeli  system  jest  prawidłowo  konserwowany  i  przeglądany  wg  harmonogramu  zalecanego

przez  fabrykę  (co 6 m-cy)  posiada on  bezterminową  gwarancję. 

Jak  wspomniano  powyżej  zadaniem  systemu  jest  ochrona  urządzeń  przed  niepożądanym  pożarem,  ale  z  drugiej  strony  wiadomo,  że  główną  przyczyną   powstania  tego  typu  pożarów

jest  nieumiejętność  obsługi  urządzeń  lub  nieprzestrzeganie  zasad  BHP. Poprzez  przestrzeganie

zasad BHP  oraz  podstawowych  zasad  obsługi  urządzeń  możemy  znacznie  zminimalizować  prawdopodobieństwo  wystąpienia  pożaru  a  przede wszystkim  prosimy  o  wypełnianie  poniżej

przedstawionych  wymagań  wobec  obsługi:

1    .     Należy  utrzymywać  urządzenia  w  odpowiedniej  czystości  i  unikać  odkłądania  się

tłuszczu  na  ich  obudowach  czy  elementach.

2    .     NIGDY  do  czyszczenia  urządzeń  nie  należy  używać  łatwopalnych  substancji

3    .     ZAWSZE  gdy  uruchamiamy  urządzenie  należy  jednocześnie  uruchamiać  system

Wentylacyjny,  niezależnie  czy chcemy  je  tylko  rozgrzać  czy  pracować  czy  też  kończymy  na  nim  pracę. Zapobiega  to  miejscowemu  przegrzaniu,  które  może  uaktywnić  system. 

4    .     NIGDY  nie  należy  uruchamiać  urządzenia  bez  prawidłowo  zainstalowanych  filtrów  w okapie. Po pierwsze  powoduje  to  ogromny  wzrost  temperatury  wewnątrz  okapu  i  może  aktywować  czujniki  termiczne  systemu,  po  drugie  praca  bez  prawidłowo  zainstalowanych  filtrów  powoduje  osadzanie  się  niebezpiecznego  tłuszczu  w  samym  okapie  jak  również  w  duktach  wentylacyjnych.

5    .     NIE  WOLNO  ograniczać  przepływu  powietrza  poprzez  filtry  okapu,  gdyż  zmienia  to  warunki  pracy  Twojego  systemu  wentylacyjnego.

6    .     NALEŻY  regularnie  czyścić  filtry,  oraz  okap  i  dukty  wentylacyjne  z  osadów  tłuszczu.

7    .     NIE  WOLNO  ingerować, poprawiać  regulować  elementów  systemu 

8    .     NIE  WOLNO  zmieniać  miejsca (położenia)  urządzenia  pod  okapem,  gdyż  zmienia  to 

      równocześnie  położenie  i  konfigurację  dysz,  przez  co  system  nie  będzie  działał 

      prawidłowo.

9    .     Przeglądy,  oraz  wszelkie  zmiany  systemu  powinny  być  dokonywane  wyłącznie  przez  autoryzowany  serwis  rekomendowany  przez  fabrykę.

1    0.  Załoga  musi  zostać  przeszkolona  w  zakresie  obsługi  systemu,  oraz  powinna

wiedzieć  jak  zachować  się  w  przypadku  pożaru i  co  należy  wówczas  robić.

1    1.  Należy  sprawdzić,  czy  w  hali  gdzie  pracuje  urządzenie  znajdują  się  inne  systemy  gaśnicze (nadrzędne)  lub  czy znajduje  się  również  odpowiednia  ilość  innych

ręcznych  zabezpieczeń  p. pożarowych  jak.  Np.  gaśnice,  i  czy    one  sprawne

 

 

JAK  DZIAŁA   SYSTEM  ANSUL  R-102

 

1. Pod  okapem,  gdzie  umieszczone  jest  urządzenie  powstaje  pożar 

2. Czujniki  termiczne  aktywują  system

3. Zasilanie  urządzenia  zostaje  natychmiast  odłączone  (dzięki  sygnałowi  z  centralki  systemu)

    UWAGA !!!!

    Urządzenia  wykonawcze  dla  odcięcia  zasilania  nie  wchodzą  w  skład  systemu

 

4. Czynnik  gaśniczy  jest  rozpylany  poprzez  system  dysz  na  urządzenie  oraz  w  przestrzeń  za  

    filtrami  i  w  dukty  wentylacyjne. .

5. Czynnik  gaśniczy  oraz  tłuszcz  mieszają  się  tworząc  na  powierzchni  rodzaj  piany,  która 

    czasowo  odcina  palne  opary  zapobiegając  ich  ponownemu  zapaleniu.  Do  chwili  opanowania

    ognia  nie  należy  niszczyć  powierzchni  tej  piany.

6. Natychmiast  po wykryciu  ognia  można  system  aktywować  ręcznie  (zanim  zadziałają  czujniki 

    termiczne – co  zwykle  następuje  ze  zwłoką  czasową),  pociągając  za  uchwyt  wyzwalacza 

    ręcznego  położonego  bezpośrednio  pod  centralka  która  znajduje  się  na  drodze 

    ewakuacyjnej lub  okapie  wentylacyjnym.  

 

 

PRZEGLĄD  I  KONSERWACJA   SYSTEMU  ANSUL  R-102

 

System  powinien  być  regularnie  konserwowany  i  utrzymywany  w  czystości.

Co  6  m-cy  należy  wykonać  jego  przegląd  zgodnie  z  zaleceniami  fabryki. 

Przegląd    może  być  wykonany  wyłącznie  przez  autoryzowany  serwis.

 

Przegląd  wykonywany  jest  wg  poniższych  zasad:

 

 1. Do  konserwacji  systemu  czy  też  okapu  nigdy  nie  należy  używać  czynników (chemikalii)

      powodujących   korozję 

 1. Podczas  czyszczenia  należy  upewnić  się,  że  czujniki  termiczne  znajdują  się  na  swoich 

      miejscach  i  nie  nastąpiło  ich  przemieszczenie.  Jest  to  bardzo  ważne  ze  względu  na

     prawidłową  pracę  systemu  wykrywania  ognia.

 1. Sprawdzić  stan  centralki  systemu  z  układem  wyzwalacza,  sprawdzić  stan  zabezpieczeń

oraz  plomb.

 1. Co  6 m-cy  wymienić  czujniki  termiczne  na  nowe

 2. Sprawdzić  stan  rurociągów  oraz  ich  mocowania

 3. Sprawdzić  wyzwalacz  systemu  symulując  jego  wyzwolenie  na  najdalszym  czujniku

 4. Sprawdzić  stan  dysz  oraz  zabezpieczyć  ich  końcówki  przed  penetracja  tłuszczem

używając  smaru  silikonowego

 1. Przy  myciu  duktów  oraz  okapu  system  należy  dezaktywować,  aby  nie  nastąpiło  jego  przypadkowe  wyzwolenie

 2. Sprawdzić  stan  aktywatora  ręcznego  oraz  jego  zabezpieczeń.

 3. Sprawdzić  stan  butli  z  czynnikiem  gaśniczym.

       

 

 

 

 

- AGENT STORAGE TANK AND RELEASING UNIT  -  Centralka  systemu  ze  zbiornikiem czynnika

- PROTECTED  AREA                                                 -  Zabezpieczony  obszar

- MANUAL PULL  STATION                                        -  Wyzwalacz  ręczny

- DISCHARGE  NOZZLE                                             -  Dysza  gaśnicza

- DISCHARGE  PIPING                                               -  Rura  dystrybucji  czynnika  gaśniczego

- FUSILBLE  LINK  DETECTOR                                  -  Czujnik  termiczny

 

 

 

 

CO  ROBIĆ  W  PRZYPADKU  POŻARU 

 1. Ewakuować  z  zagrożonej  strefy  innych  pracowników,  informując  ich  o  pożarze  i 

      konieczności  opuszczenia  zagrożonej  strefy

                                     

 1. Jeśli  nie  nastąpiło  jeszcze  automatyczne  wyzwolenie  systemu,  należy  energicznie

pociągnąć  za  uchwyt  ręcznego  wyzwalacza  (silnie  w  dół),    nastąpi  wyzwolenie  systemu.

             Jednocześnie  z  zadziałaniem  systemu  powinno  nastąpić  odłączenie  zasilania  urządzeń 

             w  zagrożonej  pożarem  strefie  

                               

 

 

3.  Po  upewnieniu  się,  ze  system  zadziałał  należy  powiadomić  STRAZ  POZARNA

 

                                    

 

    4.  Stań  w  bezpiecznej  odległości  od  urządzenia (ok.3 – 4 m)  z  dodatkowa gaśnicą  i   jeżeli 

         zajdzie  taka  potrzeba  to  jej  użyj.  Ewentualnie  użyj  innych  środków  ochronnych

         przewidzianych  do  walki  z  pożarem  w  tym  miejscu.

 

                                    

 

       UWAGA  !!!!

       NIE  ZALECA  się  używać  innych  środków  gaśniczych  przed  uruchomieniem  systemu 

       ANSUL      R-102

 

 

 

 

SYSTEM   ANSUL  R-102   PONOWNE  UZBROJENIE

1. Natychmiast  po  wyzwoleniu  systemu  należy  skontaktować  się  z  serwisem  firmy ANSUL  w 

    celu  ponownego  uzbrojenia  systemu.  ( Jest  to  usługa  odpłatna ) 

 

2. Serwis  powinien  określić  przyczynę  wyzwolenia  systemu.

 

3. Przed  przystąpieniem  do  mycia  i  czyszczenia  należy  się  upewnić,  ze  urządzenia  nie 

    znajdują  się  pod  napięciem i  że  zostało  ono  wyłączone  w  chwili  zadziałania  systemu.

 

4. Wszystkie  powierzchnie   pokryte  czynnikiem  gaśniczym  powinny  zostać  umyte  (ciepła  woda +

   Ciekły  detergent)  w  ciągu  24 h  od  chwili  wyzwolenia  systemu.  Przy tych  pracach należy 

   używać  gumowych  rękawiczek  oraz  innych  środków ochrony  osobistej (maseczka).

 

   UWAGA !!!

   ANSULEX  low.pH  nie  jest  czynnikiem agresywnym,  czy  toksycznym  ale   w  przypadkach  dużej

   wrażliwości  skory  może  ja  podrażniać.